سومین برنامه رادیویی کلاس گل آفتابگردان با موضوع پایتخت ها

کاری از مهد کودک و آمادگی خصوصی شباهنگ شیراز

شیراز-بلوار رحمت-خیابان قائم-نبش کوچه 10

Play
Read More

برنامه رادیویی زبان انگلیسی کلاس گل نرگس(خانم پرهیزکار)

کاری از مهد کودک و آمادگی خصوصی شباهنگ شیراز

شیراز-بلوار رحمت-خیابان قائم-نبش کوچه 10

Play
Read More

برنامه رادیویی کلاس زبان-گل آفتابگردان-خانم صفری

کاری از مهد کودک و آمادگی خصوصی شباهنگ شیراز

شیراز-بلوار رحمت-خیابان قائم-نبش کوچه 10

Play
Read More

اولین برنامه کلاس آفتابگردان(خانم صفری)

کاری از مهد کودک و آمادگی خصوصی شباهنگ شیراز

شیراز-بلوار رحمت-خیابان قائم-نبش کوچه 10

Play
Read More

اولین برنامه کلاس گل نرگس(خانم پرهیزکار)

کاری از مهد کودک و آمادگی خصوصی شباهنگ شیراز

شیراز-بلوار رحمت-خیابان قائم-نبش کوچه 10

Play
Read More

اولین برنامه کلاس گل لاله(خانم نامداری)

کاری از مهد کودک و آمادگی خصوصی شباهنگ شیراز

شیراز-بلوار رحمت-خیابان قائم-نبش کوچه 10

Play
Read More

اولین برنامه کلاس ستاره ها(خانم جوادی)

کاری از مهد کودک و آمادگی خصوصی شباهنگ شیراز

شیراز-بلوار رحمت-خیابان قائم-نبش کوچه 10

Play
Read More

شعر امام مهربان توسط کودکان کلاس رنگین کمان(خانم عزیزی)

کاری از مهد کودک و آمادگی خصوصی شباهنگ شیراز

شیراز-بلوار رحمت-خیابان قائم-نبش کوچه 10

Play
Read More

اولین برنامه رادیویی کلاس رنگین کمان(خانم عزیزی)

در این برنامه علاوه بر معرفی،سوره ناس توسط کودکان کلاس رنگین کمان خوانده میشود

کاری از مهد کودک و آمادگی خصوصی شباهنگ شیراز

شیراز-بلوار رحمت-خیابان قائم-نبش کوچه 10

Play
Read More

سرود رضا رضا جان از مهد کودک شباهنگ شیراز

سرود رضا رضا جان

رادیو و تلوزیون اینترنتی مهد کودک شباهنگ شیراز

 

Read More